173 جلسه شورای علمی گروه

تشکیل 173 جلسه شورای علمی گروه ادیان با مصوبات ذیل:

 1- طرح پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ابراهیم بهادیوند چگینی با موضوع "سهولت و صعوبت در ادیان ابراهیمی" با انجام اصلاحاتی، به تصویب رسید

 2- بررسی سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

اشتراک در محتوای آموزشی