کارگاه های پژوهشی

ردیف

کارگروه

مدیر کارگروه

تاریخ تصویب

وضعیت

  1.  

اخلاق کاربردی

دکتر احمدحسین شریفی

6/3/1387

پایان‌یافته

  1.  

هرمنوتیک

دکتر محمدحسین مختاری

19/11/1387

پایان‌یافته

  1.  

امام‌شناسی

دکتر حسن یوسفیان

5/12/1386

فعال

  1.  

مطالعات فرق و مذاهب کلامی

دکتر مهدی فرمانیان

18/8/1390

فعال