کرسی ترویجی بررسی تطبیقی تشکیل حکومت دینی

برگزاری کرسی ترویجی جناب حجت الاسلام و المسلمین مجتبی نوری دانش پژوی دکتری گروه ادیان در تاریخ 1402/03/12 با عنوان:

بررسی تطبیقی تشکیل حکومت دینی قبل از ظهور آخرین منجی از منظر امامیه و یهودیت ارتدکس

 به ذکر است ناقد این کرسی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا اسدی و مدیر کرسی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا قزی بر عهده داشتند.