کرسی شماره 266

حدیث تورات با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی و شاگردان