تاملي در مسيحيت از ادعا تا واقعيت

ادعاي حقانيت، هدايت به سوي کمال و نجات بخشي انحصاري، اصلي ترين ادعاهاي هر دين الهي اند.مسيحيت نيز به عنوان يک دين الهي چنين ادعاهايي دارد. اثر پيش رو در صدد بررسي اين ادعاهاي مسيحيت بر اساس منابع و مدارک مسيحي است و نشان مي دهد که فساد، خشونت و عقايد خرافي در اين دين به حدي است که نمي تواند نجات بخش و هادي انسان ها به سعادت و کمالشان باشد چه رسد به اينکه تنها دين بر حق باشد.

موضوع: 
معرفیمعرفی گروهآثار گروه