تاثير اومانيسم بر بزرگان نهضت پروتستان

بي شک يکي از عناصر و ارکان اصلي تمدن مغرب زمين اومانيسم است که در عرصه هاي مختلف زندگي بشري از جمله دين و الهيات تاثيرات فراوان داشته است.

اين پژوهش در صددنشان دادن اثر گذاري اومانيسم بر الهيات جديدمسيحي با تاکيد بر بزرگان نهضت پروتستان (لوتر، کالون ،‌ زينگلي) و بر طلايه داران دوران مدرن (کانت و شلايرماخر) است.

موضوع: 
معرفیمعرفی گروهآثار گروه