پيشينة تاريخي گفت وگوي اسلام­ و مسيحيت

در 5 فصل کتاب مي خوانيم:

 1. کلیات و مفاهیم؛ (تعریف، هدف، ضرورت، کتابشناسی، شرایط  و موانع گفتگو، و...)

2.گفتگو میان حاکمان و اندیشمندان اسلامی و مسیحی؛

3. گفتگو میان معصومان و مسیحیان؛

 4.گفتگو میان علمای شیعه با  مسیحیان؛

5.گفتگوی شیعه با مسیحیت در قرن اخیر.

موضوع: 
معرفیمعرفی گروهآثار گروه