بررسی پیشینه تنصیصی بودن وصایت و جانشینی در ادیان ابراهیمی، با تاکید بر قرآن و عهدین