مقالات گروه ادیان

نام و نام خانوادگي

عنوان مقاله

نشريه

نوع همكاري

تاريخ چاپ

جواد باغباني آراني

نهضت مكابيان

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1389/02/12

نقش پدران كليسا در شكل‌گيري كليساي مسيحي

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1390/03/08

كليساي پروتستان؛ بنيادگرا يا ليبرال؟

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1393/04/14

بررسي تطبيقي خطاناپذيري و حجيت متون مقدس اديان ابراهيمي

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1395/04/30

واکاوی «فتشقی» بر اساس آیات سورة مبارکه طه و فقراتي از باب سوم سفر پیدایش

(پژوهشي) معرفت اديان

نويسنده  دوم

1397/04/20

حسين توفيقي

تفسير قطعي سوگندهاي قرآن مجيد

(پژوهشي) قرآن شناخت

نویسنده اول

1391/12/13

حسين نقوي

بررسي تطبيقي ویژگی‌های نوشتاري كتاب مقدس و قرآن كريم

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1389/02/12

كاركردگرايي و معناشناسي اوصاف الهي از ديدگاه علامه طباطبائي و ويليام آلستون

(پژوهشي) معرفت كلامي

نویسنده اول

1389/04/06

يهوديان در سرزمین‌های اسلامي

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1390/08/02

تدوين تورات و انجيل از ديدگاه آيات قرآن

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1391/11/02

تثليث مريمي يا تثليث روح‌القدسي؛ کدام‌یک مورد انكار قرآن

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1393/04/14

تشابه اديان توحيدي؛ تحريف كتاب مقدس و تحريف قرآن

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1393/10/13

نقدي بر نقد مقالة «تشابه اديان توحيدي؛ تحريف كتاب مقدس و تحريف قرآن»

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1394/06/11

نقش حقايق مشترك اديان در صدق و حقانيت دين

(پژوهشي) معرفت اديان

نويسنده  دوم

1394/12/10

تحليل واژگاني روح، نفس، قلب، فؤاد و صدر در قرآن و بررسي چندگانه يا متحد بودن آن‌ها با تأکید بر دیدگاه‌های علامه طباطبایی، آیت‌الله مصباح یزدی و آیت‌الله جوادی آملی

(پژوهشي) قرآن شناخت

نويسنده  دوم

1396/12/19

سید اکبر حسيني قلعه بهمن

ويتگنشتاين؛ خداباور يا ملحد؟

(پژوهشي) معرفت فلسفي

نویسنده اول

1388/09/22

حقيقت غايي در آئين بودا

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1389/02/12

زردشتی‌گری؛ توحيدي يا ثنوي؟

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1389/12/19

جستاري كوتاه در بت‌پرستی جزيره العرب پيش از اسلام

(ترويجي) معرفت

نویسنده اول

1389/12/17

تأثيرپذيري آكوئيناس از انديشمندان مسلمان در ارائه پنج راه اثبات وجود خدا

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1390/08/02

تنخ، يكتاپرست يا یگانه‌پرست؟

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1391/07/03

هستی‌شناسی كليات و نحوه شکل‌گیری مفاهيم كلي

(پژوهشي) معرفت فلسفي

نویسنده اول

1392/10/07

سخن نخست

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1391/11/02

تحليلي بر ساختار نظام اخلاقي در اديان

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1395/02/15

جستاري در زبان دين

(ترويجي) معرفت

نویسنده اول

1395/12/23

تحليل و بررسي منابع حجيت در آئين هندو

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1396/07/18

هنر و زيبايي در انديشه آیت‌الله مصباح

(پژوهشي) معرفت فلسفي

نويسنده  دوم

1391/11/10

بررسي تطبيقي سنت امداد غيبي در قرآن كريم و عهد عتيق

(پژوهشي) معرفت اديان

نويسنده  دوم

1392/09/16

چالش گناه ذاتي از نگاه آگوستين و پلاگيوس

(پژوهشي) معرفت اديان

نويسنده  دوم

1393/01/20

خاستگاه و امكان محبت به دشمن "نقد نظريه آگوستين و آكويناس" در اين باب

(پژوهشي) معرفت اديان

نويسنده  دوم

1393/06/18

انسان‌شناسي پولس از منظر گناه ذاتي

(پژوهشي) معرفت اديان

نويسنده  دوم

1393/12/12

بررسي حقيقت مرگ در دين زرتشت

(پژوهشي) معرفت اديان

نويسنده  دوم

1395/07/25

بررسي تطبيقي نظريه جي اي مور و ژان ژاك روسو در باب توجيه گزاره‌هاي اخلاقي

(ترويجي) معرفت اخلاقي

نويسنده  دوم

1397/05/24

سید علی حسني

تأثیر اومانيسم بر نهضت اصلاح ديني (پروتستان)

(پژوهشي) معرفت كلامي

نویسنده اول

1391/08/27

نقد و بررسي اومانيسم جديد

(پژوهشي) معرفت فلسفي

نویسنده اول

1392/06/06

الهیات ليبرال، تلاشي جهت بازسازي ايمان مسيحي در پرتو دانش مدرن

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1391/12/10

شلايرماخر و قرائت اومانيستي از الهيات مسيحي

(ترويجي) معرفت

نویسنده اول

1396/12/28

نقد و بررسي قرائت فمينيستي از الهيات مسيحي

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1395/04/30

چالش‌هاي تصويرهاي جديد از كتاب مقدس با تصوير سنتي

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1396/05/01

بررسي تأثیر عصر روشنگری در الهيات جديد مسيحي

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1397/04/20

نقد و بررسی نظریه "وحدت متعالی ادیان" با تکیه‌بر دیدگاه فریتیوف شوآن

(پژوهشي) معرفت اديان

نويسنده  دوم

1392/09/16

بررسي تطبيقي رابطه آموزه لطف با اختيار از منظر اماميه و كاتوليك

(پژوهشي) معرفت كلامي

نويسنده  دوم

1393/02/01

شعائر ديني در اسلام؛ مفهوم شناسي، ویژگی‌ها، كاركردها

(ترويجي) معرفت

نويسنده  دوم

1394/06/09

خشونت مذهبي در پناه نص گرایی(ظاهرگرايي) در اسلام و مسيحيت؛ با تأكيد بر سلفی گری اسلامي و بنيادگرايي مسيحي

(پژوهشي) معرفت اديان

نويسنده  دوم

1394/06/11

سرچشمه‌های يوناني - رومي محتوا و ساختار شاخص‌ترین آموزه‌های مسيحي

(پژوهشي) معرفت اديان

نويسنده  دوم

1395/11/10

چالش‌هاي فراروي آيين پروتستان‌

(پژوهشي) معرفت اديان

نويسنده  دوم

1394/12/10

تأملی بر رويكردهاي فرهنگي – اجتماعي پنطيكاستي ها در حوزه تبشير

(پژوهشي) معرفت اديان

نويسنده  دوم

1397/12/13

بررسي تطبيقي واژگان قرآني و اوستايي درباره ساحت غيرمادي انسان

(پژوهشي) معرفت اديان

نويسنده  دوم

1396/10/20

محمدحسين طاهري آكردي

ارتباط پيامبر اكرم (ص) با مسيحيان: تعامل يا تقابل

(ترويجي) معرفت

نویسنده اول

1389/03/05

ابراهيم علیه‌السلام و خاندانش در تورات و قرآن

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1389/02/12

خدا از منظر ابن ميمون و سيد احمد علوي

(ترويجي) معرفت

نویسنده اول

1389/12/17

معنا و ماهيت كليساي كاتوليك

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1390/08/02

آموزه‌های ديني مسيحيت: الهي يا كليسايي؟

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1391/12/10

بررسي تحليلي خاستگاه صهيونيسم فرهنگي و صهيونيسم سياسي

(پژوهشي) معرفت سياسي

نویسنده اول

1395/12/22

بررسي تطبيقي خطاناپذيري حاكم ديني در كاتوليك و شيعه

(ترويجي) معرفت

نویسنده اول

1396/11/18

تأملی بر آموزه عطاياي قدرت (نيروبخش) در كليساي پنطيكاستي

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1396/10/20

بررسي تطبيقي مباني قاعده لطف در اماميه و قاعده فيض در مسيحيت كاتوليك

(پژوهشي) معرفت اديان

نويسنده  دوم

1392/12/05

بررسي انگاره ارتداد در مسيحيت كاتوليك

(پژوهشي) معرفت اديان

نويسنده  دوم

1393/02/03

عقلانيت آموزه «لطف» از ديدگاه اماميه و كاتوليك

(پژوهشي) معرفت اديان

نويسنده  دوم

1393/10/13

واكاوي تأثيرپذيري يهوديت از دين زرتشت

(پژوهشي) معرفت اديان

نويسنده  دوم

1394/03/01

شيوه مواجهه معصومان علیهم‌السلام در برابر تهاجم‌هاي اقتصادي اهل کتاب

(پژوهشي) معرفت اديان

نويسنده  دوم

1395/11/10

بررسي تطبيقي مباني جهاني بودن دين در مسيحيت كاتوليك و تشيع

(ترويجي) معرفت

نويسنده  دوم

1396/12/28

بررسي تحليلي سيرة نبوي و علوي در مواجهه نظامي با اهل كتاب

(پژوهشي) معرفت اديان

نويسنده  دوم

1397/04/20

بررسي تحليلي ابعاد و گستره  يوناني‌مآبي در دوره هلنيسم يهودي

(پژوهشي) معرفت اديان

نويسنده  دوم

1397/12/13

محمدعلي شمالي

علم اخلاق و فلسفه اخلاق: تأملی درباره حوزه‌های مختلف مطالعات اخلاقي

(ترويجي) معرفت اخلاقي

نویسنده اول

1389/08/15

نظرية اخلاق مبتني بر نيازها

(ترويجي) معرفت اخلاقي

نويسنده  دوم

1388/12/05

عقل نظري و عقل عملي

(پژوهشي) معرفت فلسفي

نويسنده  دوم

1388/07/04

تبيين و تحليل مباني معرفتي امام موسي صدر در تقريب مسيحيان و مسلمانان

(پژوهشي) معرفت اديان

نويسنده  دوم

1393/04/14

مرتضي صانعي

بسترهاي شکل‌گیری صهيونيسم مسيحي

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1390/03/08

تئودور هرتصل و صهيونيسم سياسي

(ترويجي) معرفت

نویسنده اول

1390/11/30

درآمدی بر بيانيه شوراي پاپي صلح و عدالت درباره بحران اخير اقتصادي

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1390/12/28

تبشير مسيحي از منظر عهد جديد

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1391/07/03

معارف شيعه و بررسي نحوة انتقال تأثيرگذار آن در جوامع غير اسلامي

(پژوهشي) معرفت فرهنگي اجتماعي

نویسنده اول

1392/10/15

تأملی بر رويكرد تبشير كاتوليكي در جوامع اسلامي

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1392/12/05

سنجه روشي تأثیر فرقه‌هاي مسيحي در مواجهه با مسلمانان

(پژوهشي) معرفت اديان

نویسنده اول

1394/10/05

معرفي فرقه ذهبيه و نقد و بررسي برخي باورهاي آن

(ترويجي) معرفت

نويسنده  دوم

1392/12/03

درنگي بر رويکرد شوراي واتيکاني دوم در مواجهه با اسلام

(پژوهشي) معرفت اديان

نويسنده  دوم

1393/12/12

نقد و بررسي آموزه تكلم به زبان‌ها در كليساي پنطيكاستي

(پژوهشي) معرفت اديان

نويسنده  دوم

1395/11/10