پایان نامه های گروه ادیان

رديف

موضوع

نام

نام خانوادگي

رشته

مقطع

تاريخ دفاع

1

حقيقت قرب به خدا در اسلام و مسيحيت با تکيه بر قرآن و عهد جدید

اسماعیل

علي خاني

اديان و عرفان

دكتري

1391/02/21

2

تأثير اومانيسم بر آموزه هاي عقيدتي مسيحيت پروتستان

سيدعلي

حسني

اديان و عرفان

دكتري

1391/04/06

3

بررسي تطبيقي جايگاه، ساختار و عملکرد روحانيت در مسيحيت کاتوليک و شيعه

محمدحسين

طاهري آکردي

اديان و عرفان

دكتري

1391/04/06

4

تأثيرپذيري الهيات فلسفي يهودي در قرون ميانه از فلسفه و کلام اسلامي با تأکيد بر ابن ميمون

سيدلطف الله

جلالي

اديان و عرفان

دكتري

1391/08/10

5

بررسي تطبيقي تبشير و تبليغ(چيستي، مباني، روش ها، ابزارها و آسيب ها) و ارائه مدل تبليغ اسلامي

مرتضي

صانعي

اديان و عرفان

دكتري

1391/09/08

6

بررسي تورات و انجيل از ديدگاه قرآن و روايات

حسين

نقوي

اديان و عرفان

دكتري

1391/12/14

7

بررسي تطبيقي عرفاني عملی از دیدگاه خواجه عبدالله انصاري و بنديکت قديس با تأکيد بر روی قواعد منازل السائرين و بنديکت قديس

سيدمحمدرضا

موسوي فراز

اديان و عرفان

دكتري

1392/01/24

8

مقایسه نظام خداشناختی اسلام و هندوئیسم در بحارالانوار و ویشنو پورانه

محمدرسول

ايماني خوشخو

اديان و عرفان

دكتري

1394/09/15

9

بررسی تطبیقی مراقبه در عرفان اسلامی و عرفان بودایی ؛ با تأکید بر مکتب ابن عربی و مکتب ذن

جعفر

احمدي

اديان و عرفان

دكتري

1395/03/30

10

ادله اخلاقی زیستن از دیدگاه امامیه و کاتولیک(با تأکید بر قرآن و عهدین)

مصطفي

آزاديان

اديان و عرفان

دكتري

1395/12/03

11

تبیین نظری جمع میان تشبیه و تنزیه از منظر ابن عربی و بررسی آن بر اساس آیات و روایات

محمدحسين

جعفري

اديان و عرفان

دكتري

1395/12/24

12

تأثير فلسفه يونان بر خداشناسي اديان ابراهيمي(بررسي مقايسه اي)

سيد محمد حسن

صالح

اديان و عرفان

دكتري

1398/09/14

13

بررسی رابطه موعود و صلح جهانی آخرالزمان در امامیه و مسیحیت صهیونیستی

حسن

دين پناه

اديان و عرفان

دكتري

1399/03/27

14

الگوي تحقق عدالت اجتماعي در اسلام و مسيحيت(مطالعه موردي گفتمان انقلاب اسلامي ايران و الهيات رهايي بخش آمريکاي لاتين)

محمدرضا

اسدي

اديان و عرفان

دكتري

1399/09/04

15

الگوی مدیریت بحران فرهنگی در سیره حضرت موسی(ع) از منظر قرآن و تورات

رضا

قزي

اديان و عرفان

دكتري

1400/03/05

16

نظام اخلاق و تعامل با مسیحیان از دیدگاه اسلام

حسن

صفائی

اديان و عرفان

دكتري

1400/06/17

17

بررسی تحلیلی روش تفسیریعلامه طباطبایی و سنت آگوستین

محسن

تنها

اديان و عرفان

دكتري

 

18

الگوی تحقق عدالت اجتماعی در اسلام و مسیحیت

محمدرضا

اسدی

اديان و عرفان

دكتري

 

19

بررسی چالشهای فراروی اندیشه تقریب در اسلام و مسیحیت و راهکارهای خروج از آن

عظیم

امیری

اديان و عرفان

دكتري

 

20

تحلیل و بررسی نقش نهضت اصلاح دینی در تعبد زدایی از دین در غرب و تاثیر آن بر روشنفکران مسلمان

سیداحمد

طباطبایی

اديان و عرفان

دكتري

 

21

بررسی اثرپذیری امین الریحانی مسیحی از اسلام در تصوف و عرفان

سیدعلی

هاشم

اديان و عرفان

دكتري

 

22

تحلیل و ارزیابی تأثیر نظریه تکامل بر کلیسای کاتولیک

 

یاسر

ابوزاده

اديان و عرفان

دكتري

 

23

بررسی مقایسه‌ای معیارهای بومی‌سازی شریعت در امامیه و کاتولیک

هادی

ملایی

اديان و عرفان

دكتري

 

24

آیین زرتشت در آیات و روایات و سنجش آن با منابع زرتشتی

سیدمحمد

حاجتی شورکی

اديان و عرفان

دكتري

 

25

نقش زرتشتیان هند در تاریخ معاصر ایران

 

سیدصادق

میرستاری

اديان و عرفان

دكتري

 

26

رنج و ظرفیتهای بهره برداری از آن در ادیان (آئین بودا، مسیحیت و اسلام)

 

نوری کوهبنانی

اديان و عرفان

دكتري

 

27

بررسی و تحلیل چرایی پیدایی و چگونگی تدوام جریان یکتاپرستی مسیحی و استخراج میزان ظرفیت اثرگذاری آن در نقد جریان تثلیثی

ابراهیم

چگینی

اديان و عرفان

دكتري

 

28

مسیحیت حقیقی و رابطه آن با بدعت­ها

 

جعفر

رضایی مجیدپور

اديان و عرفان

دكتري

 

 
 

حکومت مهدوي عليه السلام يا دولت مسيحايي          

ارجمندفر

دين شناسي88

كارشناسي ارشد

حميد كثيري - 192747,

قاسم جوادي - 193194,

اخلاق ژنتيک از ديدگاه قرآن و اهل بيت عليهم السلام

ايماني خوشخو

                    88         

كارشناسي ارشد

محمدعلي شمالي - 1621,

جواد توكلي - 193124,

بررسي تطبيقي انديشه ملکوت الهي در اديان ابراهيمي

نيك دل

دين شناسي88

كارشناسي ارشد

حميد كثيري - 192747,

محمدعلي شمالي - 1621,

بررسي تطبيقي فضايل اخلاقي از ديدگاه قرآن کريم و عهد جديد

قرباني

دين شناسي88

كارشناسي ارشد

محمدعلي شمالي - 1621,

سيداكبر حسيني‌قلعه‌بهمن - 1400,

سنت امداد در قرآن و عهد عتیق

صفائي

دين شناسي92

كارشناسي ارشد

سيداكبر حسيني‌قلعه‌بهمن - 1400,

جواد باغباني‌آراني - 1117,

بررسی تطبیقی قاعده لطف در امامیه با قاعده فیض در مسیحیت کاتولیک

دين پناه

دين شناسي92

كارشناسي ارشد

محمدحسين طاهري آكردي - 1640,

سيدعلي حسني - 1650,

ارتداد در شیعه و کاتولیک

اميري

دين شناسي93

كارشناسي ارشد

محمدحسين طاهري آكردي - 1640,

مرتضي صانعي - 1641,

آموزه در گناه ذاتی در مسیحیت کاتولیک و بررسی آن با تأکید بر عقاید امامیه

حسيني

دين شناسي93

كارشناسي ارشد

سيداكبر حسيني‌قلعه‌بهمن - 1400,

محمدحسين طاهري آكردي - 1640,

روش امام موسی صدر در تقریب اسلام و مسیحیت

وفائي مغاني

دين شناسي93

كارشناسي ارشد

محمدعلي شمالي - 1621,

عادل پيغامي - 194384,

محبت به دشمن از منظر تشیع و کاتولیک

قزي

دين شناسي93

كارشناسي ارشد

سيداكبر حسيني‌قلعه‌بهمن - 1400,

محمدعلي شمالي - 1621,

حقیقت ادیان الهی از منظر علامه طباطبائی

طباطبائي ستوده

دين شناسي93

كارشناسي ارشد

سيدعلي حسني - 1650,

حسين نقوي - 1662,

بسترهای شکل گیری شورای واتیکانی دوم، مصوبات و پیامدهای آن

ملائي

دين شناسي93

كارشناسي ارشد

مرتضي صانعي - 1641,

محمدحسين طاهري آكردي - 1640,

ماهیت،گستره و جایگاه شعایر شیعه و کاتولیک

اربابي

دين شناسي93

كارشناسي ارشد

سيدعلي حسني - 1650,

نادعلي علي‌نياخطيركلائي - 1656,

بررسی تطبیقی سلفی گری در جهان اسلام و بنیادگرایی در مسیحیت

شهامت ده سرخي

دين شناسي93

كارشناسي ارشد

سيدعلي حسني - 1650,

جواد باغباني‌آراني - 1117,

شیوه مواجهه معصومان علیهم السلام در برابر تهاجم های اهل کتاب

اسدي

دين شناسي95

كارشناسي ارشد

محمدحسين طاهري آكردي - 1640,

مرتضي صانعي - 1641,

بررسی مسیحیت پنطیکاستی با نگاه به ایران پس از انقلاب و راه کارهای مواجهه با آن

ابوزاده گتابي

دين شناسي95

كارشناسي ارشد

مرتضي صانعي - 1641,

محمدحسين طاهري آكردي - 1640,

ریشه یابی مبانی علم نوین در الهیات مسیحی قرون وسطی متأخر

قلي پور

دين شناسي95

كارشناسي ارشد

يوسف دانشور‌نيلو - 1146,

سيدعلي حسني - 1650,

بررسی تطبیقی جهانی بودن در مسیحیت و اسلام

ولي ابرقوئي

دين شناسي95

كارشناسي ارشد

محمدحسين طاهري آكردي - 1640,

مرتضي صانعي - 1641,

بررسی تطبیقی حقیقت دعا و نقش آن در تعالی انسان از منظر شیعه و کاتولیک

مهدوي راد

دين شناسي95

كارشناسي ارشد

سيدعلي حسني - 1650,

حسين نقوي - 1662,

بررسی تطبیقی پیمان شکنی بنی اسرائیل در قرآن و عهد عتیق

محمدي

دين شناسي95

كارشناسي ارشد

جواد باغباني‌آراني - 1117,

حسين نقوي - 1662,

بررسی رویکردهای ادیانی علامه بلاغی به یهودیت و مسیحیت

موسوی

دين 96شناسي

كارشناسي ارشد

مرتضي صانعي - 1641,

جواد باغباني‌آراني - 1117,

بررسی تطبیقی ویژگی های مؤمنان در حوزه اعتقادات ادیان ابراهیمی

حميدي

دين 96شناسي

كارشناسي ارشد

جواد باغباني‌آراني - 1117,

حسين نقوي - 1662,

منصب ولایت فقیه و منصب پاپی در اسلام و مسیحیت

فتحی

دين 96شناسي

كارشناسي ارشد

مرتضي صانعي - 1641,

 

مسيح و مسيحيت از ديدگاه قرآن(ناظر به شبهات مسيحيت)

رضائی

دين 96شناسي

كارشناسي ارشد

حسين نقوي - 1662,

مرتضي صانعي - 1641,

جايگاه شريعت در آئين زرتشت

زاهدی

دين 96شناسي

كارشناسي ارشد

حسين نقوي - 1662,

جواد باغباني‌آراني - 1117,

سهولت و صعوبت عبادات در اديان ابراهيمي(ملاک،عوامل و مصاديق)

بهایوند چگینی

دين 96شناسي

كارشناسي ارشد

حسين نقوي - 1662,

جواد باغباني‌آراني - 1117,

بررسي پاسخ هاي داده شده به تناقضات دروني کتاب مقدس

سیدزاده

دين 96شناسي

كارشناسي ارشد

جواد باغباني‌آراني - 1117,

حسين نقوي - 1662,

نحوه مواجهه ادیان شرقی و ابراهیمی با مسأله شر

سام دلیری

دين 96شناسي

كارشناسي ارشد

سيداكبر حسيني‌قلعه‌بهمن - 1400,

دکتر جعفر احمدی

شرايط تکليف اخلاقي در شيعه و کاتوليک

نوری

دين 96شناسي

كارشناسي ارشد

سيداكبر حسيني‌قلعه‌بهمن - 1400,

جواد باغباني‌آراني - 1117,

شأن اخلاقي محيط زيست از منظر شيعه و کاتوليک

احمدی

دين 96شناسي

كارشناسي ارشد

سيداكبر حسيني‌قلعه‌بهمن - 1400,

دکتر امیر خواص

بررسي نقش يهود در تحولات صدر اسلام و مسيحيت

شهسواری

دين 96شناسي

كارشناسي ارشد

محمدحسين طاهري آكردي - 1640,

حسين نقوي - 1662,

بررسي آموزه عدل الهي در مذهب تشيع و آئين کاتوليک

موسوی سیدعباس

دين 96شناسي

كارشناسي ارشد

سيدعلي حسني - 1650,

جواد باغباني‌آراني - 1117,